KINGKONG 260 FPV Racer Frame Kit (*2대 포함)


[제품특징]


- 일체형 기체
- 듀얼 카메라 마운트
- 파워보드 포함
- 고휘도 LED 모듈 포함


[제품제원]


휠베이스: 260mm
중량: 138g
재질: Nylon+Fiber


[추천 기자재]


모터: 2204-2300kv
비행제어: CC3D, CC3D Atom, Naze32 등
변속기: 10-20A

프로펠러: 5~6 inch,(6040 프로펠러 포함)
배터리: 1300-2200mah 11.1V, 1000-1800mah 14.8V

[제품구성]


1x Frame set (black)
1x Frame set (grey)
2 x PDBs 
2 x LED modules
10 x 6040 Props (Pair - 20pc total)
2 x Antenna mounting sets
2 x Battery straps